تحصیل عالی طبق علاقه شخصی هر فرد... خیلی از نابغه ها اولش رتبه های درسی عالی نداشتن،چون‌ چیزی که علاقه داشتن رو‌فقط‌دنبال‌کردن،بدون‌شک‌موفق شدن.