تو خورشیدی یا زهره و یا ماهی نمی دانم، از این سرگشته مجنون چه می خواهی نمی دانم نمی دانم، دراین درگاه بی چونی همه لطف ست و موزونی؛ نماهنگ نمیدانم با آواز دکتر صادق شیخ زاده از غزل های مولانا