عضی از کشورها نه تنها با این صنعت برخورد نمی کنند بلکه مالیات هم دریافت می کنند. کلیپ های این پست از مستند "بدون مقصد" انتخاب شده و فیلم کامل مستند رو در تلگرام فرنگ نما میگذارم جمله ی طلایی این پست: هیچ زنی دوست نداره حتی برای یک بار بدن خودش رو بفروشه