از بیرون قشنگه، اما از‌ داخل‌خیلی فرق داره مهم اینه دلت خوش باشه.. وگرنه دنیارو داشته باشه فایده ای نداره.