‎دنیا خیلی جای بهتری‌میشه اگر.. فقط خودمون رو‌نبینیم،فقط به فکر‌خودمون‌نباشیم.