ناله را هر چند می‌ خواهم که پنهانی کنم؛ سینه می‌ گوید که من تنگ آمدم فریاد کن.