روضه ( شیعتی مهما ... ) شب بیست و چهارم ماه محرّم‌الحرام ١٤٤٣ با مدایح حاج محمود کریمی در حسینیه مرحوم داوود العاشور ابوالخصیب بصره.