از کربلا دریای اشکام رسیده تا مدینه. ذکر رو پرچم حرمش یا زین العابدینه.