آموزش تفریق را برای بچه ها جذاب کنید. مناسب 6 تا 7 سالگی.