مهم اینه تسلیم نشی، تا آخرش ادامه بدی… یه کاری رو شروع کردی ،تا تهش برو