هرکس به یاری این دو فریضه بشتابد خداوند متعال به او عزت میدهد...