آزمایشی واقعی با بچه های تک فرزند و دو فرزندی که میزان زمان بازی آنها در حالت های تک و چندتایی در اتاق بازی بررسی شده است.