خدایا این بیماری سربازی از سربازان توست؛ کلیپ کوتاه فرازی از دعای هفتم صحیفه سجادیه برای شفای همه بیماران مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ