کلیپ کوتاه از صحبت های پژمان جمشیدی با آزاده صمدی از نقش پدر در خانواده.