اهمیت مسئولیت پذیری و نکاتی که باید مسئولین رعایت کنند.