اشاره به 8 جمله از فرمایشات گهربار امام علی علیه السلام.