برشی از سریال پرطرفدار گاندو دو که شارلوت برای رد گم کنی با چادر از سفارت انگلیس خبیث بیرون میاد