اشک مرا از من بگیری زود میمیرم، یعنی بقای من به این اشک دو چشمان است، باید تمام عمر را گریه برایش کرد، توصیه از جانب شاه خراسان است؛ نماهنگ سوزناک اشک با نوای کربلایی امین قدیم