سال‌های زیادی است کمونیست‌ها تلاش می‌کنند از صمد بهرنگی، چهره‌ای ضدمذهب بسازند و افرادی مثل مخملباف هم در دوران تندروی به تخریب او پرداختند؛ اما آیا واقعا صمد بهرنگی یک کمونیست ضد دین بوده؟