قسمتی جذاب از مجموعه بازی های بازی خانوادگی این قسمت «با صدا بگرد» که میشه چند نفری انجام داد.