قسمتی طنز از برنامه شوخی کردم در مورد گرانی و گوشت.