سلام آقا ولی نه این بار از کنار ضریح؛ سلام آقا با اینکه من نیستم به زائر شبیه ...