کلیپ تصویری افکار، ناخواسته به رفتار ما جهت میدهند!