بخشیدن هفتاد هزار گناه در مقابل بخشیدن یک خطای همسر.