سکانسی از سریال طنز و خنده دار قبله عالم که در آن برای شاه می خواهند سوگلی انتخاب کنند.