حمید حاجی پور: فقط دوربین را روشن کردم که لحظات آخر ثبت شود. فکر می کردیم داخل ماشین اسلحه داریم اما موقع تعقیب داعشی ها فهمیدیم که سلاحی نداریم!