چه حس بدی بود که باید اولین نفر میرفتی پا تخته و سوال جواب میدادی اون بد شانس‌هایی که همیشه اولین نفر میرفتن رو تگ کن. بخشی از انیمیشن پرندگان خشمگین 1