چین و روسیه نخستین رزمایش مشترک راهبردی خود را با حضور 10 هزار نظامی در چین برگزار می کنند.