سخنرانی کوتاه حاج آقا قرائتی با موضوع: هدفتون عبث بازی و عیاشی نباشه.