فلسفه نگاه نکردن و ازبین بردن جذابیت بصری برای زنان در اجتماع