سخنان آموزنده استاد قرائتی در مورد قدرشناسی وقت و تلف نکردن آن که باعث حسرت در پس از مرگ می شود.