خانم دکتر ولاء موسوی درباره رمز و رازهای والدگری و فوت و فن‌های زندگی مادر و کودک گپ می‌زنیم. امروز و در اولین قسمت درباره یه موضوع جذاب حرف می‌زنیم. یعنی گریه‌های مدیریتی نوزادان. اگر برای شما هم جذابه بدونین داستان این گریه‌ها چیه، گفت‌وگوی امروز رو ببینید.