تو مرا آزردی، که خودم کوچ کنم از شهرت، تو به من میخندی و به خود میگویی: باز می آید و میسوزد از این عشق ولی، برنمی گردم ، نه، میروم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد، عشق زیباست و حرمت داردکلیپ استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ غمگین عشق حرمت دارد دکلمه شعر نو