آدما اشتباه میکنن از اینکه به زور‌باهم میمونن..؛ یه خواستنایی،دوست‌داشتن هایی باید۲طرفه باشه؛ هیچی‌زوری‌نمیشه،شاید تا یه‌جایی جواب بده،اما؛ همیشه نیست،آدما باید جنسشون به هم‌یخوره؛ خودمون‌رو،زوری تو هیچ رابطه ای نزاریم.