بعد صدسال اگر بر سر قبرم گذری؛ شوق دیدار تو آید کفن خود پاره کنم.