آقای روحانی از زیر کولر و شیر باز نمیشه برای خوزستان تشنه تصمیم گرفت ما لب تشنه منتظر جواب و اقدام و تخصص هستیم؛ صحبت های صریح و جدی جناب خان برای گرفتاری های خوزستان عزیز