بچه های عزیز با این ویدئوی کارورزی یاد می گیرید چطور یک کاردستی نان درست کنید هنگام کار از قیچی مخصوص کودکان استفاده کنید.