با نور گوشی می تونید تخم مرغ های خراب رو از سالم جدا کنید کافی اونها رو روی فللش گوشی تون نگه دارید