کلیپ آموزشی برای قلمه گیری از گیاهان مختلف؛ قلمه زدن یکی از روش های تکثیر در گیاهان است که در بسیار از گیاهان آپارتمانی امکان رشد دارد.