سینما که یک رسانه قوی و مردمی در هر کشور محسوب می شود، میتواند نقش مهمی در بازتاب خوبی های هر جامعه داشته باشد. پس از آثار برجسته همچون خانه دوست کجاست و مهمان مامان، کمتر فیلم ایرانی به ترویج نیکویی و نیکی کردن پرداخته است. آسیبی که ضعف فیلمنامه ها و مسیردهی غلط جشنواره ها نقش مهمی در پیدایش آن دارند.