روم به آسمونه چشما روضه خونه. کاشکی آقا برگرده. روز من سیاهه زینبش تو راهه. کوفه پر از نامرده. آقا نیا اسیر کوفیا میشی. آواره‌ بیابونا میشی.