لباس جالب کاروان ورزشی ایران در رژه بازی های آسیایی 1990 پکن در سی سال پیش