کلیپی از سواستفاده شبکه های بیگانه و اجرای پروژه کشته سازی در جریان اعترضات مدنی خوزستان درباره بحران آب