در روز عرفه همه شیعیان برای تعجیل در فرج امام زمان دعا می کنیم.