زندان تشنه لب را آبی نیم دهد کس؛ گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت.