استوری مداحی دودمه حسین میا به کوفه، کوفه وفا ندارد؛ کوفی بی مروت شرم وحیا ندارد.