کلیپی از بخشی از صحبت های سردار دلها: جنگ ما یک گنج بود بخاطر همین امام فرمودند ای نشستگان در مقابل خانه خدا به ایستادگان در مقابل دشمن دعا کنید.