چشم بر هم بزنی، در دل صحرا مانده.. کلیپ کوتاه مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.