دو ترفند عالی برای استفاده از سی دی های خراب؛ آموزش ساخت ساعت و درب چاه