در ماجرای کم‎آبی ما تماشاچی نیستیم. از طریق مجاری قانونی و مسئولان ملی در حال پیگیری معضل کم‎آبی هستم. فرصت فتنه‎انگیری در مطالبات مشروع خود را به دشمنان ندهید.